SoluĊ£ii corecte: Ioan Scutaru, Traian Dajma, Viorel Manta, Zoltan Szabo, Ady Nicolae, Emil Claudiu Man, Alexandru Cohal, Stefan Gatachiu.

 

Traian Dajma:

A3-B2-A1-B1-A2-B3 = 2*SQRT(4^2+1)+2*SQRT(2^2+1)+1=13.718.

 

Zoltan Szabo:

Solutia minima contine punctele in ordinea (A3, B2, A1, B1, A2, B3) sau citite invers: (B3, A2, B1, A1, B2, A3).

lungimea segmentelor d(A3,B2)=d(B3,A2)=sqrt(17)=4,1231, d(A1,B2)=d(A2,B1)=sqrt(5)=2,2360, d(A1,B1)=1

drumul minim are lungimea: 2*4,12310 + 2*2,23606 * 1 = 8,2462 + 4,4721 + 1 = 13,7183.

 

Ady Nicolae si Emil Claudiu Man au transmis toate lungimile posibile. Mai jos, solutia indicata de Emil Claudiu Man: